خانه / نوشته ها پیرامون محمدرضا آل ابراهیم / محمدرضا آل ابراهیم؛ پژوهشگر فرهنگ عامه

محمدرضا آل ابراهیم؛ پژوهشگر فرهنگ عامه

سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی- شیرازنوین
زندگی و زمانه
نام محمدرضا آل ابراهیم در میان اهل خرد و نویســندگان و پژوهشگران ایرانی، خاصه فارس نامه نویسان و فارس پژوهان نامی بزرگ و آشناســت. او شــخصیتی محبوب و نام آشنا در حوزه های داستان نویسی و نقد ادبی و از استهبان پژوهان و شهرنامه نویســان ارزنده ای اســت که علاوه بر سال ها کارمعلمی و تدریس دروس گوناگونی از فرهنگ و ادب از جمله قصه نویســی و قصه پردازی، هم اینک مدیریت نشر ستهبان را بر عهده داشــته و خانواده وی، از همسر گرفته تا دختران او، همگی در کار نوشــتن اند و هریــک از آنان آثاری زیبا و خواندنی دارند. این چهره ماندگار ادب و معرفت، در ســال ۱۳۳۰ در شهرســتان علمی و فرهنگی، مذهبی اســتهبان
در اســتان فارس به دنیا آمده و افزون بر نیم قرن است که عاشــقانه می خو اند و می نویسد. پژوهش های آل ابراهیم درزمینه فرهنگ، ادبیات و تاریخ شهرستان استهبان در بیش از ۵۰جلد کتاب به انتشار رسیده است. همسرش فاطمه (نسرین) خراشادی زاده و فرزندان وی نســیم، پویا و ماندانا آل ابراهیم هستند.
محمدرضا آل ابراهیم تحصیلات ابتدایــی، راهنمایی و دبیرســتان خود را در استهبان گذراند و در سال ۱۳۴۹ پس از اخذ دیپلم به سربازی رفت.
او در سال ۱۳۵۱ به آموزگاری در مقطع ابتدایی مشغول شد و این حرفه را تا بازنشستگی خود در سال ۱۳۸۰ و در مقطع راهنمایی ادامه داد. وی دارای دو مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی) و رشته زبان و ادبیات فارسی است.


فعال عرصه فرهنگ
وی دبیر نخستین جشنواره داستان نویسی استانی «ستهبان» در ۲۸آبان ۱۳۸۸ بوده است. او همچنین دبیر همایش شمس اصطهباناتی در اسفندماه ۱۳۸۹ در استهبان و جشنواره کشوری افسانه های مردم ایران برگزار شده در نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ در استهبان بوده است.

آثار و نوشته
الف: زندگینامه ها
شــورش، زندگی و مبارزات کریم پورشیرازی، علی اشرف درویشیان،
محمدرضا آل ابراهیم، نشــر چشمه، ۱۳۸۳.

شــهید رابع (شهید راه آزادی) آیت الله حاج شــیخ محمدباقر مجتهد اصطهباناتی: نگرشــی کوتاه بر زندگی، مبارزه، آثار، اشعار و… ، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۸۴.

قاضی عضدالدین ایجی اســتاد حافظ، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۸۴۴.
اردشــیر بابکان، زاده بختگان، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۸۷.
بهارســتان (بهار اســتهبان)، محمدرضــا آل ابراهیم (پژوهشــگر و گردآورنده)، ستهبان، ۱۳۹۱.
شیخ مغربی: نگرشــی کوتاه بر زندگی و گزیده اشعار محمد شیرین (شمس) مغربی، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۸۴.


ب: فرهنگ مردم

کتابشناسی مردم استهبان، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۸۲٫
فرهنگ مردم اســتهبان در محرم، رمضــان و طلب باران، محمدرضا آل ابراهیم، انتشارات ستهبان، ۱۳۸۵.

مراسم عروسی و ترانه های رایج آن در اســتهبان، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، ستهبان، ۱۳۸۶.
بازیهای محلی استهبان، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، ستهبان، ۱۳۸۶.

آثار باســتانی، اماکن مذهبی و گردشــگاهها در اســتهبان، محمدرضا آل ابراهیم (پژوهشگر و گردآورنده)، ستهبان، ۱۳۸۷.
ُناتی، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، ستهبان، ضرب المثل های سابُناتی ۱۳۹۴٫

تاریخ و جغرافیای اســتهبان، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۹۳٫
انجیر و انجیرکاری در استهبان، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۹۳٫
انگور و انگورکاری در استهبان، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۹۳٫
بادام و زعفران در اســتهبان، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۹۳٫
باورهای عامیانه مردم استهبان، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۹۳٫
دعاها و نفرینها در استهبان، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۹۳٫
پیشینه نمایش در اســتهبان، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۹۳٫
بهشــتکان پنهان در نیریز، محمدرضا آل ابراهیم، ســتهبان، ۱۳۹۳٫
افسانه های خانم معلمان، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، ستهبان، ۱۳۹۴٫

افســانه های سرباز معلم، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، ستهبان، ۱۳۹۴٫


ج: پژوهش، تصحیح و گردآوری متون
شــمس اصطهباناتی، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، ســتهبان، ۱۳۸۵.
عارف اصطهباناتی (مجموعه اشــعار محمدعلی منوچهری)، محمدرضــا آل ابراهیم (گردآورنده)، محمدعلی منوچهری (شــاعر)، ســتهبان، ۱۳۸۵٫
شــاهکار عشــق یا شــور عاشورا (اشــعار شمس اصطهباناتی)، محمدرضا آل ابراهیم (به کوشــش)، ســتهبان، ۱۳۸۵٫
غزلیات شــمس اصطهباناتــی، محمدرضا آل ابراهیم (به کوشــش)، ســتهبان، ۱۳۸۷٫
محیا، درویش کشــاورزیان، محمدرضا آل ابراهیم (پژوهش و گردآوری)، ستهبان، ۱۳۸۷٫
اشعار وفادار (مجموعه شعر و اشعار محلی)، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، اصغر وفادار (شاعر)، ســتهبان، ۱۳۸۹.
نوحههای شــمس اصطهباناتی / محمد شــمس اصطهباناتی، محمدرضا آل ابراهیم (پژوهشگر و گردآورنده)، ستهبان، ۱۳۹۱.
شکوفه های کهکشان، قاسم کهکشانی، محمدرضا آل ابراهیم (پژوهش و گردآوری)، ستهبان ۱۳۹۲٫
سفرنامه خوبیار (سفرنامه حج) غالمعباس خوبیار، محمدرضا آل ابراهیم (پژوهش و تصحیح)، ستهبان، ۱۳۹۲٫
نسیم محبت (مجموعه شــعر) محمود روشن علی، محمدرضا آل ابراهیم (پژوهش و گردآوری)، ســتهبان، ۱۳۹۲٫
امین فقیری را دوســت دارم، محمدرضا آل ابراهیم (به کوشــش)، ستهبان، ۱۳۹۴٫
حیدربگ نامی، محمدرضا آل ابراهیم (به کوشــش)، ستهبان، ۱۳۹۴٫

د: داستان نویسی

داســتانهای ســتهبان (مجموعه داســتان) (دفتر یکم)، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، ستهبان، ۱۳۷۶٫
داســتانهای ســتهبان (مجموعه داســتان) (دفتــر دوم)، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، سته بان، ۱۳۷۷٫
داســتانهای ســتهبان (مجموعه داســتان) (دفتر سوم)، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، سته بان، ۱۳۷۸٫
داستانهای ســتهبان (مجموعه داســتان) (دفتر چهارم)، محمدرضــا آل ابراهیم (گردآورنده)، ســتهبان، ۱۳۷۹ .
داســتانهای ســتهبان (مجموعه داســتان) (دفتر پنجم)، محمدرضــا آل ابراهیم (گردآورنده)، ســتهبان، ۱۳۸۰٫
داســتانهای ســتهبان (مجموعه داســتان) (دفتر ششم)، محمدرضــا آل ابراهیم (گردآورنده)، ســتهبان، ۱۳۸۲٫
داســتانهای ســتهبان (مجموعه داســتان) (دفتر هفتم)، محمدرضــا آل ابراهیم (گردآورنده)، ســتهبان، ۱۳۸۴٫
داستانهای ســتهبان (مجموعه داســتان) (دفتر هشتم)، محمدرضــا آل ابراهیم (گردآورنده)، ســتهبان، ۱۳۸۶٫
داســتانهای ســتهبان (۹) (ویژه جشنواره اســتانی داســتان کوتاه)، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، سته بان، ۱۳۸۸٫
داســتانهای ســتهبان (مجموعه داســتان) )دفتر دهم)، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، سته بان،۱۳۹۰٫
شب سمور (مجموعه داســتان)، محمدرضا آل ابراهیم (گردآورنده)، ستهبان، ۱۳۸۹.
لب تنور (مجموعه داســتان)، محمدرضا آل براهیم، ستهبان، ۱۳۸۹.


و: شعر
باران سر ایستادن نداشت، محمدرضا آل براهیم، سته بان، ۱۳۹۴٫


ه: خاطرات سفر
سفر به سوریه، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۹۳٫
سفر به شهداد، محمدرضا آل ابراهیم، ســتهبان، ۱۳۹۳٫
ســفر به مشهد، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۹۳٫
و: معرفی کتاب
نگاهی به پنجاه کتاب، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۹۴٫
نگاهی به بیست و چهار کتاب، محمدرضا آل ابراهیم، ستهبان، ۱۳۹۴ و پس از چاپ آن کتابها، این دو كتاب به چاپ رسیده است:
۱- «فرهنگ افسانه های مردم استهبان» در هفت جلد (۲۰۰۰صفحه) و بیش از ۷۰۰ افسانه در این مجموعه؛
۲- «نقد و نظر» مجموعه آثاری از بزرگان ادب و معرفت اســت كه در مورد كتاب های انتشارات «ستهبان» مطالبی در روزنامه ها و جراید رسمی كشور نوشته اند و همه آنها در این كتاب ۶۰۰ صفحه ای آمده است.


سخن پایانی
آل ابراهیم در طی چندین دهه کار تحقیقی و پژوهشی و نویسندگی و نشــر کتاب، مقاله هــای متعددی در حوزه نقد آثار و نوشــتارهای بــزرگان علم و ادب و معرفت و معرفی نویســندگان معاصر ایرانی و همچنیــن مقاله هایی درباره معرفی اســتهبان در بســیاری جراید کشــوری و اســتانی و مجله های تخصصی حوزه فرهنگ و ادبیات به چاپ رسانده و همچنان پرکار و پرانرژی، در اندیشه نشر افکار نورانی و آثار ارزشــمندی از خود و رادمردان و شیرزنانی از استهبانات است.
او، بیشک فرهنگوری بزرگ و تأثیرگذار بر ادبیات داستانی و فولکلور فارس و به ویژه استهبان است.

روزنامه شیراز نوین

حتما ببینید

آل ابراهيم و تكاپوي بي پايان او براي پربارساختن فرهنگ

شيراز- ايرنا- خاوراستان فارس با شهرستاني بازشناخته مي شود كه انجيرهاي آن، كام مردم و …