خانه / انجمن داستان نویسی استهبان

انجمن داستان نویسی استهبان

انجمن داستان نویسی استهبان در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۷۶ توسط محمدرضا آل ابراهیم تشکیل گردید که از آن زمان تاکنون داستانهای برگزیده هنرجویان در هشت دفتر به چاپ رسیده است.